aquazone israel
הירשם התחבר
- ברוך הבא לאקווה זון ישראל פורטל הדגים הישראלי .
!מומלץ להרשם
*משתמשים רשומים נהנים מאפשרות חיפוש מאמרים,כתיבת מאמרים,כתיבת תגובות,וקבלת התראה מייל אודות מאמר חדש
יש למה להרשם

תקנון מעכת אקווה זון ישראל
תקנון מערכת המאמרים של אקווה זון ישראל

שימוש במערכת כמוהו כהסכמה לכל סעיפי התקנון הבאים:

1. השימוש בפורומים בכל דרך שהיא בשפה הנושאת אופי גס, מעליב, מאיים, בוטה, מטריד, מבזה, מסית,
מתגרה, משתלח וכיוצא בזה, ו/או הטחת עלבונות אישיים כלפי כל אדם ו/או כלפי חברי הפורומים אסורים בתכלית.

2. אסור כל שימוש או פרסום בלתי חוקי (לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום) או בלתי מוסרי, או העשוי לפגוע
בתקנת הציבור או ברגשותיו, או העשוי להזיק או לפגוע בצורה כלשהי בציבור או בפרט כלשהו, בפרטיותו או בשמו הטוב,או העתקת מאמרי מקור מאתרים מתחרים ללא הסכמתם בכתב.

3. פרסום או שימוש בקובץ העשוי לפגוע, להזיק, להסתיר, לשנות או להעביר קבצי מידע שברשות המשתמש ללא ידיעתו וללא הסכמתו, אסורים.
העלאתו במזיד של וירוס למערכת המאמרים תגרור סילוק מיידי של המשתמש ממערכת המאמרים לתמיד.

4. העלאת פרסומת מסחרית מכל סוג שהוא בין אם בדרך ידיעה, מודעה או בכל דרך אחרת אסורים,
אלא למי שקיבל לשם כך היתר מפורש מהנהלת אקווה זון ישראל, מראש ובכתב מהנהלת המערכת.

5. אקווה זון ישראל רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר ולהשתמש בו לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה,
לצורך פרסום ממוקד או לצרכים מסחריים אחרים.

6. המידע/המכתב/התמונה שאת/ה מוסר לפרסום באתר מותר לקריאה לכל הגולשים.
כ"כ מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני יהיו שייכים ל- אקווה זון ישראל והיא תוכל להשתמש בו בכל דרך הנראית לה.
אקווה זון ישראל תוכל לפרסמו בכל מקום ובכל במה שתחפוץ ללא סייג.

7. היה ותרצה/י ליטול חלק בניהול כל שהוא של אחד מהפורומים במערכת, בכל תפקיד שהוא, יהיה זה מתוך התנדבות בלבד.
אין ולא יהיה יחסי עובד ומעביד בינך ובין אקווה זון ישראל אלא אם ייכתב ביניכם חוזה עבודה מוסכם, חתום ומחייב.

8. חל איסור מוחלט לשלוח או להפיץ דואר "זבל" ו/או לשלוח ו/או להפיץ הודעות רבות בעניין זהה ו/או לגרום מטרד כלשהו למשתמשים אחרים במערכת.
כמו כן חל איסור על שימוש בנתונים אישיים מהמערכת למטרה זו.

9. אקווה זון ישראל רשאית, אך אינה מחויבת, להשעות או לסלק כל משתמש אשר יפר הוראות אלה או יפעל בניגוד לחוק בכל דרך אחרת.
מערכת האתר רשאית למחוק כל מידע שאינו עומד בתנאי תקנון זה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
כמו כן בכל מקרה שבו תידרש אקווה זון ישראל על-ידי רשות מוסמכת, הפועלת מכוח סמכות חוקית, למסור עדות ו/או מידע המצוי ברשותה ובכלל זה כתובות(IP במידה שאלה מצויות בידה)
תפעל אקווה זון ישראל על-פי החוק ותמסור את המידע הנדרש.

10. אקווה זון ישראל אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות למסרים, ידיעות, פרסומים,מאמרים, מכל מין וסוג שהוא, אופי המאמרים במערכת ותוכנם, כולם או מקצתם,
והאחריות בעניין זה תחול על המשתמש/ת מפרסם/מת המידע או ההודעה, ועליו/ה בלבד. המערכת לא תישא באחריות כלשהי לנזק, תקלה, אובדן
וכיוצא בזה, אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה משימוש לא נכון באחד ממאמרי האתר, ובכלל זה שימוש במידע או ייעוץ מקצועי או המתיימר להיות כזה (כגון חוות דעת רפואיות).
האחריות על השימוש במידע הנמסר במערכת ותוצאותיו יחולו על המשתמש/ת ועליו/ה בלבד.

11. אקווה זון ישראל אינה אחראית לכל שיבוש, תקלה, הפסקה, אי נוחות וכדומה שייגרמו, אם ייגרמו, במהלך השימוש באתר או כתוצאה ממנו.

12. השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם.
לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר.

13. אנו ממליצים למשתמשים שלא לחשוף כל מידע, קובץ או פרט מזהה כלשהו, כגון כתובות או מספרי טלפון, על מנת למנוע הטרדות מצד משתמשים אחרים.
כאמור, אקווה זון ישראל לא תהיה אחראית לכל נזק, מטרד וכיוצא באלה שייגרמו עקב חשיפת מידע כזה.
מערכת המאמרים של אקווה זון ישראל שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה הכוללת פרטים אלה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

14. סמכות השיפוט הבלעדית בכל תובענה הנוגעת ו/או הנובעת לאתר ו/או משימוש בו נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

15. אקווה זון ישראל מוסמכת לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על דבר השינוי.
כל שינוי בתקנון יחייב את המשתמשים החל ממועד פרסומו באתר.


[ זמן ביצוע: 5.4352 ]   [ 6 שאילתות בשימוש ]   [ מופעלת דחיסת GZIP ]

תקנון האתר

free counters

כל הזכויות הייחודיות על האתר, הזכויות על פירסומי ההנהלה וכל הנכתב ו/או הוכן על ידה שמורות. כל הזכויות על תוכן שנכתב ע"י המשתמשים הרשומים שמורות להם, אך ניתנת זכות שימוש חופשית להנהלה מתוקף שליחת ההודעה למסד. ההנהלת אקווה זון אינה לוקחת כל אחריות על שימוש שגוי במאמרי האתר, ו/או על המקושר דרכן.
   פורומיםתנאי שימושהפוך לעמוד הביתהוסף למועדפיםרענן    אקווה זון ישראל © 2006-2009